استان تهران، منطقه ۱۳، شهرستان شهریار، بخش جوقین، شهر فردوسیه محله فردوس، کوچه بهار( ۲۶) خیابان گلستان شمالی، پلاک ۲۲، طبقه همکف

کد پستی ۳۳۵۶۷۷۱۲۶۱

۰۲۱۶۶۳۴۲۱۱۵ – ۰۲۱۶۶۳۴۱۹۹۶ 

۰۲۱۸۸۷۴۹۷۹۳ – ۰۲۱۶۶۷۱۳۰۲۲

۰۲۱۸۸۷۴۹۷۹۱ – ۰۲۱۸۸۷۴۹۶۴۷ – ۰۲۱۸۸۷۴۹۶۴۶

۰۹۳۵۲۱۰۳۸۸۴

 info@noorjam.com